1. Cel/charakter Husaria Rally

 1. Rajd ma charakter charytatywny.
 2. Nadrzędnym celem jest zebranie środków finansowych, które w 100% zostaną wpłacone na Organizacje Pożytku Publicznego ze szczególnym wskazaniem na organizacje działające na rzecz dzieci. Organizator rajdu nie przyjmuje żadnych wpłat poza wpisowym.
 3. Wpłaty pieniędzy dokonywane będą przez uczestników, sponsorów, patronów itd. bezpośrednio na konta OPP.
 4. Podrzędne cele rajdu to:
  • propagowanie dawnej motoryzacji,
  • propagowanie kultury i wzajemnej pomocy na drogach,
  • integracja środowisk motoryzacyjnych.

2. Termin i trasa rajdu

Zapisy od 01.02.2018

 1. Start imprezy nastąpi 23.06.2018 z Ełku, etapy są średnio ok. 500km dziennie, w Wołgogradzie będziemy 2 dni ze względu na mecz POLSKA-JAPONIA 
 2. Dojazd do mety w Batumi nastąpi 02.07.2018
 3. Nie ma możliwości rozpoczęcia rajdu z innego miejsca niż start. Uczestnicy na starcie po okazaniu zgodnego z tym regulaminem pojazdu oraz po okazaniu dowodów wpłat na OPP, otrzymają pakiet startowy zawierający również numery startowe.
 4. Trasa rajdu nie jest wytyczona, obowiązkowy jest tylko przejazd przez wyznaczone PPK (Przejazdowe Punkty Kontrolne), i zachowanie kolejności etapów 

3. Warunki uczestnictwa w rajdzie

 1. Uczestnikiem rajdu może zostać każdy, kto do 23.05.2018 wyśle formularz zgłoszeniowy, spełnia warunki regulaminu i zostanie przyjęty przez Organizatorów.
 2. W rajdzie mogą wziąć udział pojazdy wyprodukowane lub tzw. myśli tech. z byłego bloku wschodniego do roku 2000, wszystkie pozostałe pojazdy do roku 1979 oraz samochody o pojemności do 1000cm3 wyprodukowane do roku 1994.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia w rajdzie pojazdu innego niż w/w, ze względu na ogólnie pojęte dobro rajdu (np. cele PR -owe) a w razie niejasności, organizator ma decydujący głos w sprawie dopuszczenia lub nie, pojazdu w rajdzie.
 4. Każda załoga zobowiązana jest do wpłaty minimum 750PLN na konto WOŚP ( szczególy opisu wpłaty podamy wkrótce) oraz minimum 750PLN na konto OPP wybraną przez załogę, oczywiście można wpłacić całą kwotę na WOŚP (dla jednośladów odpowiednio 350PLN i 350PLN).
 5. Ponadto każda załoga, zobowiązana jest wpłacić 150PLN opłaty wpisowej za każdego członka załogi, na konto 26 1140 2004 0000 3802 7694 0517 z dopiskiem HR 2018 i nazwą załogi. Dzieci do lat 12 nie płacą, psy gratis, koty 25PLN ;)
 6. W ramach wpisowego każdy członek załogi otrzyma: 
  • oficjalną koszulkę HR 2018
  • smycz z logo HR 2018
  • prawo do udziału w imprezie startowej
  • możliwość noclegu przed startem na kampingu
  • dwa noclegi na mecie,
  • prawo do udziału w imprezie na mecie rajdu a w niej: bufet, mięso z grila, napoje, wino, muzyka gruzińska, rozdanie nagród itd.,
  • dyplom ukończenia rajdu.
 7. Każda załoga otrzyma również:
  • komplet naklejek startowych
  • naklejki partnerów i sponsorów rajdu
  • dwie kamizelki odblaskowe z logo rajdu
  • prawo do udziału naszymi samochodami w paradzie i przekazanie darów 
 8. Naklejki startowe pozostają własnością Organizatorów do zakończenia rajdu na mecie.
 9. Wszystkie dane do przelewów zostaną podane na www.husariarally.eu
 10. Obowiązkowe jest posiadanie dla kierowcy/ów ważnego ubezpieczenia OC i NW.
 11. Każda załoga zobowiązana jest wybrać kapitana, który będzie ją reprezentował.
 12. Pojazdy muszą mieć ważne wszystkie dokumenty potrzebne do poruszania się po drogach publicznych.
 13. Wpisowe oraz wpłaty na OPP są bezzwrotne.
 14. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku oraz wizerunku ich pojazdów w materiałach filmowych i zdjęciach wykonywanych podczas imprezy Husaria Rally w celu promocji rajdu. 
 15. Dowody wpłat na OPP należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 02.06.2018 lub w sytuacjach wyjatkowych po uzgodnieniu z Organizatorem, okazać na starcie.
 16. Ilość załóg/pojazdów jest ograniczona do 30

4. Organizacja noclegów

 1. Uczestnicy rajdu nie są zobowiązani do noclegów w proponowanych przez Organizatora miejscach. Każda załoga uwzględniając miejsca PPK oraz kolejność etapów, może wybrać dla siebie optymalną trasę i noclegi.

5. Numery startowe i naklejki reklamowe

 1. Numery startowe i naklejki HR załogi otrzymują w pakiecie startowym i należy je umieścić na przednich drzwiach pojazdów oraz na górnym pasku szyby przedniej i tylnej w/g wskazań Organizatora.
 2. Naklejki swoich darczyńców/sponsorów/partnerów, załogi organizują we własnym zakresie.

6. Odpowiedzialność Uczestników

 1. Wysyłając zgłoszenie do Husaria Rally, wszyscy uczestnicy zobowiązują się do podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do rozsądnej, bezpiecznej jazdy oraz przestrzegania przepisów drogowych obowiązujących w danym kraju, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.
 3. Uczestnicy biorą udział w rajdzie wyłącznie na swoją odpowiedzialność a w razie jakichkolwiek awarii, problemów zdrowotnych, technicznych itd., zdani są wyłącznie na siebie.

7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód do osób trzecich i ich mienia.
 2. Udział w rajdzie jest na wyłączną odpowiedzialność uczestników a wszystkie poniesione koszty udziału w rajdzie, uczestnicy pokrywają sami.
 3. Dbając o dobry wizerunek rajdu, Organizator informuje, że wszystkie zachowania naruszające dobre i kulturalne obyczaje wybiegające poza ogólnie przyjęte normy społeczne (np. uporczywe zakłócanie ciszy nocnej obowiązującej na miejscach noclegowych itd.) będą skutkowały odebraniem naklejek startowych i wykreśleniem uczestników z listy startujących załóg. Do podjęcia takiej decyzji uprawniony jest zarówno Organizator rajdu jak i wyznaczone w razie potrzeby Załogi Zaufania (po konsultacji z Organizatorem).
 4. Załogi Zaufania powołuje Organizator.
 5. Za poszczególne załogi odpowiada kapitan.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji regulaminu oraz do wydawanie instrukcji dodatkowych oraz komunikatów stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego, jak również do zmiany trasy/daty/mety rajdu, oraz innych postanowień, np. ze względów bezpieczeństwa uczestników.
 7. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych wymagań, powodują natychmiastowe wykluczenie danej osoby z rajdu i uprawniają do odmowy przyjęcia uczestnika bądź do jakichkolwiek roszczeń z jego strony w stosunku do Organizatora.